Organisatie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is gevestigd in Den Haag en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

De Inspectie ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van:

Zij rapporteert aan de minister over de bevindingen vanuit het toezicht. Een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de Inspectie is te vinden in Hoofdstuk 9 (9.1) van de Bijlage bij het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008. Dit besluit is bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2019 geactualiseerd, mede vanwege de wijziging van de naam van de Erfgoedinspectie in Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in 2019.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit:
Drs. S.E.B. (Barbara) Siregar, directeur
Drs. O. (Olaf) Andersen, hoofdinspecteur/plaatsvervangend directeur

Inspecteurs

De inspecteurs voor de verschillende toezichtsvelden zijn aangewezen op grond van:

ArchiefwetBesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2017, nr. EGI/1223547, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES;


Sanctiewet/regelingen: Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977.Erfgoedwet: Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2016, nr. EGI/998544, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie als inspecteurs Erfgoedwet;

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA)

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed beschikt over enkele inspecteurs die zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij zijn op grond van Wet op de economische delicten (artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2 ) en de Erfgoedwet (artikel 8.4) belast met de opsporing van bepaalde strafbare feiten met betrekking tot cultureel erfgoed.