Rijksmonumenten

Het Rijk, in dit geval de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, houdt sinds 1 oktober 2012 geen toezicht meer op de omgang met rijksmonumenten door gemeenten.

Het toezicht op gemeenten berust in eerste instantie bij de betreffende gemeenteraad en vervolgens bij de provincies. Van 2005 tot en met 2012 deed de Inspectie steekproefsgewijs onderzoek naar de monumentenzorg bij gemeenten. De rapporten zijn openbaar en toegankelijk via deze website, vul bij trefwoord in "rijksmonumenten". Ook zijn er thematische rapporten verschenen over o.a. monumentencommissies, provinciale steunpunten monumentenzorg en bouw- en cultuurhistorisch onderzoek bij gemeenten.

De Inspectie blijft de ontwikkelingen in dit toezichtsveld, zoals de werking van het monumentenstelsel, volgen. Op verzoek van de minister van OCW houdt de Inspectie Overheidsinformatie en Informatie vanaf 1 januari 2017 toezicht op professionele organisaties voor monumentenbehoud.