Privacy

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Privacyverklaring

Een persoonsgegeven is informatie over een persoon die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met deze gegevens. De Inspectie maakt alleen gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor haar toezicht- en opsporingstaken. De wettelijke grondslag hiervoor is de Erfgoedwet, de Archiefwet 1995 en de vervulling van taken in het algemeen belang. De bescherming van (uw) persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg hebben tot doel de privacy van burgers te beschermen. Deze privacyverklaring maakt duidelijk hoe de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed daar invulling aan geeft.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u telefonisch, per e-mail of via het contactformulier een vraag stelt of een melding doet. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw melding te kunnen behandelen of uw vraag tijdig te kunnen beantwoorden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die onder andere verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • het IP-adres van uw computer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (in correspondentie of telefonisch).

Het doel en de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor:

 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • de vervulling van haar taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 • uitvoering van een overeenkomst;

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege strafrechtelijke handhaving worden die persoonsgegevens 'politiegegevens' genoemd en is niet de AVG, maar de Wpg op de verwerking van deze gegevens van toepassing.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij (de bewaartermijnen van) de Archiefwet en de Wpg in acht.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Alleen nadat de Inspectie de rechtmatigheid heeft getoetst, deelt zij gegevens met externe partijen. Met bedrijven of organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij verwerkersafspraken om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Inspectie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG en de Wpg stellen de rechten van u als betrokken burger centraal. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

 • U heeft het recht om te weten of de Inspectie persoonsgegevens van u verwerkt en zo ja welke persoonsgegevens;
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen;
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of af te schermen;
 • U heeft het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens door de Inspectie te beperken;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken.

Wilt u op grond van de AVG een verzoek doen in verband met voornoemde rechten of wilt u bezwaar maken? Of wilt u een verzoek om kennisneming of verbetering doen op grond van de Wpg? Dan kunt u een email sturen via de dienstpostbusavg@minocw.nl. Ter bevestiging van uw identiteit kunt u worden verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. U kunt dit op een veilige manier doen door een kopie te maken met de KopieID-app. Ook kunt u worden verzocht uw verzoek te preciseren. 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u dit bij de Inspectie melden via het contactformulier.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Als u vindt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de AVG of de Wpg worden verwerkt kunt u ook via fg@minocw.nl contact opnemen met dhr. ing. E.J.H.L Nijenhuis, functionaris gegevensbescherming (FG) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Diens taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Regeling toezichtsbevoegdheden functionarissen voor de gegevensbescherming OCW.

Ten slotte kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.