Toezicht op rijksmonumenten en rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten

Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de monumentenzorg. Provincies zien er op toe dat gemeenten hun taak niet verwaarlozen.

Melden bij een gemeente

Voor vragen over de verbouwing of restauratie van een rijksmonument kunt u terecht bij uw gemeente. Bovendien kunt u daar terecht als u wilt (ver)bouwen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht. Gemeenten geven hiervoor vergunningen af en zij controleren of de (ver)bouw- of restauratiewerkzaamheden verlopen volgens de regels. Ook kan de gemeente een monumenteneigenaar wijzen op de instandhoudingsplicht zoals die is vastgelegd in de Erfgoedwet. Als u ziet dat iemand een monument verwaarloost, kunt u dit bij de gemeente melden. Ook meldingen van aantasting van een monument of van een ander incident waarbij monumentale waarden verloren dreigen te gaan/zijn gegaan, meldt u bij de gemeente.

Als u vindt dat de gemeente niet juist op uw signaal, vraag of melding reageert en/of vindt dat de gemeente haar taak niet naar behoren uitoefent, kunt u verschillende dingen ondernemen:

  • een brief aan de gemeenteraad sturen met uw verzoek;
  • via de klachtenprocedure van de gemeente een klacht indienen over het (niet) optreden van de gemeente;
  • een bericht sturen aan de provincie (interbestuurlijk toezicht) over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert;
  • u kunt de Inspectie informeren als u tot de conclusie komt dat er in één van de bovenstaande situaties niet adequaat is gereageerd; wij zien uw melding dan als signaal over de werking van het monumentenstelsel.

Achtergrond

Het Rijk (in dit geval de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) houdt sinds 1 oktober 2012 geen toezicht meer op de omgang met rijksmonumenten door gemeenten. Wel volgt de Inspectie de werking van het monumentenstelsel.  En houdt de Inspectie vanaf 1 januari 2017 toezicht op professionele organisaties voor monumentenbehoud