Professioneel Monumentenbehoud

Vanaf 2013 wijst de minister van OCW organisaties aan als professionele organisatie voor monumentenbehoud.

Een professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) beschikt over meer dan 20 rijksmonumenten en toont aan deze op een professionele wijze in stand te houden. Jaarlijks kunnen organisaties, na een advies van de Raad voor Cultuur, door de minster worden aangewezen als POM.  Met deze aanwijzing wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. Voor de organisaties biedt de status van professionele organisatie voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie.

Op verzoek van de minister van OCW ziet de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed vanaf 2017 erop toe dat de POM’s blijven voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (zie hoofdstuk 3). 

Toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud

De Inspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van het 'toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud'. In het toetsingskader werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan het toezicht op Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM’s). Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van de organisaties.