Wet- en regelgeving

De  Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot archeologie. De Inspectie ziet toe op de naleving van: 

Toetsingskaders Archeologie

De Inspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders . In de toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de archeologie in Nederland. Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en instanties. De Inspectie heeft voor het toezichtsveld archeologie de volgende vier toetsingskaders:

 In dit toetsingskader heeft de Inspectie uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op provinciaal archeologische depots ten aanzien van het behoud en de toegankelijkheid van archeologische vondsten en documentatie.

In dit toetsingskader werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op opgravingen door universiteiten en hogescholen die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht.

In dit toetsingskader werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op incidentele opgravingen door buitenlandse (archeologische) organisaties (met toepassing van de Dienstenrichtlijn), die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht.

In dit toetsingskader werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie, die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht.