Wet- en regelgeving

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot de rijkscollectie en nationaal beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. De Inspectie ziet toe op de naleving van: 

Toetsingskader Rijkscollectie

De Inspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van het toetsingskader rijkscollectie. In het toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op het beheer van de rijkscollectie en het beheer van collecties waarvoor het ministerie van OCW subsidie verleent . Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van  instellingen en instanties.