Overheidsinformatie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt namens de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toezicht op het informatiebeheer van de organen van de centrale overheid. De Inspectie doet dit op grond van artikel 25a van de Archiefwet. Het gaat hierbij om alle informatie van deze overheidsorganen, tot het moment waarop die archieven zijn vernietigd of zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

De grondslag voor het toezicht is de Archiefwet 1995. De Inspectie controleert de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De Inspectie controleert in de eerste plaats de kwaliteit van het informatiebeheer door het uitvoeren van inspecties van het informatiebeheer van uw organisatie. Het kan zijn dat we dan het volledige beheer toetsen aan de archiefwetgeving, maar wij kunnen ons ook op specifieke onderwerpen richten voor het onderzoeken van een thema. Daarnaast bekijkt de Inspectie voortdurend in hoeverre de archiefwetgeving in de praktijk echt werkt. Op basis daarvan adviseren we de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het handhaven van de eisen die de archiefwetgeving stelt. Dat gebeurt gevraagd én ongevraagd. Uiteraard is het aan de bewindspersoon om te besluiten de archiefwetgeving bij te stellen. De Inspectie controleert de kwaliteit van het informatiebeheer van de centrale overheid.

Er zijn ook provinciale en gemeentelijke archiefinspecties die toezicht houden op het informatiebeheer van de andere overheden.