Beschermde cultuurgoederen en verzamelingen

Vanaf 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc), die daar met enkele wijzigingen in is opgenomen. 

De Erfgoedwet heeft onder andere als doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Zulke voorwerpen krijgen een beschermde status en komen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (het register). Deze voorwerpen moeten in Nederland blijven en mogen alleen met toestemming van de minister van OCW naar het buitenland.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de plaatsing van de voorwerpen in het register, de rechten en plichten van de eigenaar en tips voor behoud en beheer van de voorwerpen.