De Omgevingsvergunning. Duurzame toegankelijkheid in de informatieketen


In dit rapport wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  en de archiefwetgeving duidelijk geregeld zijn. Op afsprakenniveau moet er in de keten echter nog veel gebeuren.

Daarnaast zien we in deze keten dat het selectie-instrumentarium grotendeels op orde is, maar valt het op dat de bewaartermijnen in de keten niet overal op elkaar zijn afgestemd.Het algemene beeld is dat de duurzame toegankelijkheid in deze keten nog verbeterd kan worden.

De gezamenlijke inspecties, de Erfgoedinspectie, de provincie Noord-Brabant en het stadsarchief Rotterdam, doen op basis van de bevindingen en conclusies van deze inspecties aanbevelingen aan bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, de minister van Infrastructuur en Milieu en andere betrokkenen  voor de inrichting van het informatiebeheer in de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt.