Inspecties rapporteren over duurzame toegankelijkheid in de informatieketen van de omgevingsvergunning

In het rapport wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  en de archiefwetgeving duidelijk geregeld zijn. Op afsprakenniveau moet er in de keten echter nog veel gebeuren.

Daarnaast zien we in deze keten dat het selectie-instrumentarium grotendeels op orde is, maar valt het op dat de bewaartermijnen in de keten niet overal op elkaar zijn afgestemd.

Decoratieve afbeelding van een getekende structuur van een processor
Beeld: ©Yellowcloud / Yellowcloud
flickr 13 april 2010 Intel 486

Het algemene beeld is dat de duurzame toegankelijkheid in deze keten nog verbeterd kan worden.

De gezamenlijke inspecties, het stadsarchief Rotterdam, de provincie Noord-Brabant en de Erfgoedinspectie , doen op basis van de bevindingen en conclusies van deze inspecties aanbevelingen aan bevoegde gezagen, omgevingsdiensten, de minister van Infrastructuur en Milieu en andere betrokkenen  voor de inrichting van het informatiebeheer in de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt.

De bevindingen en conclusies van dit onderzoek geven aanknopingspunten om het archiefbeheer in de  keten voor de Omgevingswet alsnog goed in te richten. Dit rapport is onder meer aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en de geïnspecteerde organisaties.

De inspecties vervolgen het onderzoek dit jaar met drie nog te kiezen ketens, waarbij we opnieuw bij overheidsorganisaties op rijks- en lokaal niveau onderzoek zullen doen. Daarna presenteren de gezamenlijke inspecties een overkoepelend rapport waarin de bevindingen zijn samengevat en waarin aanbevelingen worden gedaan.