Toetsingskader Rijkscollectie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  het 'Toetsingskader Rijkscollectie'. In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op het beheer van de rijkscollectie. De rijkscollectie bestaat uit de museale cultuurgoederen in eigendom van de staat of die aan de zorg van de staat zijn toevertrouwd. Daarnaast houdt deInspectie toezicht op het beheer van collecties waarvoor het ministerie van OCW subsidie verleent. Aanvullend op het toetsingskader is de module planmatig beleid veiligheidszorg opgesteld (februari 2021). Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.