Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Nadat archiefbescheiden van overheidsorganen zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, zijn ze op grond van de Archiefwet 1995 in principe openbaar. Zolang archieven nog bij overheidsorganen zijn, is de openbaarheid anders geregeld. Dan geldt namelijk de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wob geeft iedereen het recht om bij een overheidsorgaan informatie op te vragen. Hierbij kan het gaan om informatie uit archiefstukken.

Uitzonderingsgronden in de Wob

Het verstrekken van informatie kan op grond van de Wob ook worden geweigerd. In de Wob staan namelijk enkele uitzonderingsgronden. Deze uitzonderingsgronden vervallen als archiefbescheiden zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats. In bijzondere gevallen zijn dan nieuwe openbaarheidsbeperkingen mogelijk.

Uivoeringsregeling voor openbaarheid van informatie

Ministeries zijn verplicht een uitvoeringsregeling op te stellen over de openbaarheid van de informatie die zij beheren. De Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur bevatten procedurele voorschriften voor het opstellen van deze uitvoeringsregelingen. Daarnaast is in de aanwijzingen een modelregeling opgenomen.

Zie: volledige Tekst Wet openbaarheid van bestuur

Zie: Tekst Aanwijzingen inzake Openbaarheid van bestuur