Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening harmoniseert de privacywetgeving en is rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie. 

De AVG verving de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en  bepaalt wat je wel en niet mag doen met persoonsgegevens én hoe je deze gegevens moet beschermen. De AVG geldt niet alleen voor de overheid, maar voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. 

De AVG is rechtstreeks van toepassing in Nederland. Daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes bij de uitvoering van de AVG, zijn deze ingevuld in de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Archiefbescheiden bevatten vaak persoonsgegevens. Daarom zijn er raakvlakken tussen de AVG en de Archiefwet. Deze liggen met name op het terrein van bewaren en vernietigen van overheidsinformatie. Dit wordt hieronder toegelicht.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  is meer informatie te vinden over de AVG, bijvoorbeeld over de voorwaarden waaronder persoonsgegevens door uw organisatie mogen worden verwerkt.