Toezicht transparant door kaders

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders per toezichtveld. Dit maakt het toezicht van de Erfgoedinspectie transparant. 

Toezichtkader Erfgoedinspectie 

In dit toezichtkader zijn de missie, visie en de kernactiviteiten beschreven, die de grondslag voor het toezichtkader vormen. Vervolgens behandelt het toezichtkader de werkwijze die de Erfgoedinspectie toepast bij het toezicht.

Toetsingskaders

In wet- en regelgeving zijn de normen vastgelegd. In veel gevallen betreft dit open normen, die vooral het doel van de betreffende norm aangeven. Om het toezicht te operationaliseren heeft de Erfgoedinspectie toetsingskaders opgesteld. Hierin zijn de normen uitgewerkt in criteria en indicatoren en is aansluiting gezocht bij in het veld bekende en gedragen richtlijnen en normenstelsels.

Archiefwet

Toetsingskader Informatie van de centrale overheid 

Erfgoedwet

Toetsingskader Rijkscollectie 
Toetsingskader Archeologische depots 
Toetsingskader Opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie 

Toetsingskader Opgravingen door universiteiten en hogescholen;  

Toetsingskader Opgravingen door buitenlandse organisaties 

Toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud 

Afbeelding van een architectonisch element van de Hoftoren, Den Haag
Beeld: Ministerie van OC&W, directie Communicatie