Cultuurgoederen en sancties tegen Rusland en Belarus

De Europese Unie heeft sancties tegen Rusland en Belarus ingesteld. Een tweetal maatregelen uit dit sanctiepakket zijn met name relevant als het gaat om kunst en cultuurgoederen.

Cultuurgoederen en sancties tegen Rusland en Belarus

Relevante sancties kunst en cultuurgoederen

Bij twee afzonderlijke Europese Verordeningen zijn sancties opgesteld die relevant kunnen zijn voor kunst en cultuurgoederen. Dit betreft:

  1. het bevriezen vanonder andere  ‘economische goederen’ (waaronder kunst en cultuurgoederen) die toebehoren aan mensen op de sanctielijsten;
  2. het voorkomen van transacties en uitvoer van luxegoederen (d.w.z. goederen waaronder kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten van meer dan 300 euro) naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, of voor gebruik in Rusland.

De bevoegde autoriteiten kunnen toestemming verlenen voor de overdracht aan of de uitvoer naar Rusland van cultuurgoederen die in bruikleen zijn gegeven in het kader van een formele culturele samenwerking met Rusland. In Nederland is de minister van Cultuur aangewezen als de bevoegde autoriteit.

De Verordeningen die van toepassing zijn, wordt regelmatig aangevuld met nieuwe sancties. De officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links Verordening  (EU) Nr. 269/2014 en Verordening (EG) Nr. 765/2006.  Hier staan ook de sanctielijsten met de concrete namen van personen of rechtspersonen waar deze sanctie op ziet (‘de oligarchen’) op van toepassing is. Europese verordeningen werken rechtstreeks door in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Naleven van sancties

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de genoemde sancties. Dit houdt onder andere in dat voorkomen moet worden dat er  kunst en/of cultuurgoederen van personen of rechtspersonen op de sanctielijsten worden verhandeld. Dit geldt voor aankopen, geschenken, legaten, in bruikleen verkregen voorwerpen, of andere transacties met kunst en cultuurgoederen. Bij overtreding van de sancties bestaat het risico op het plegen van een economisch delict, op grond van de Wet economische delicten. 

Vragen over de sancties

Voor vragen en de gevolgen van deze sancties  is meer informatie te vinden op het sanctieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland telefonisch te bereiken op kantooruren via het volgend nummer: 088 042 43 40.