Wet- en regelgeving

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ziet toe op de naleving van de volgende wet- en regelgeving:

 • de Archiefwet, waar het gaat om behoud en beheer van (digitale) archiefbescheiden van de centrale overheid;
 • de Erfgoedwet, dit betreft bepalingen op het gebied van:
  • behoud en beheer van de rijkscollectie, beschermde cultuurgoederen in particulier en kerkelijk bezit, alsmede ter voorkoming van illegale handel, in- en uitvoer van wettelijk beschermde cultuurgoederen;
  • archeologische monumenten, opgravingen en vondsten;
  • de rijksmonumenten;
 • de Sanctieregeling Irak 2004 II en Sanctieregeling Syrië 2012;
 • de Omgevingswet

De aanwijzing van de inspecteurs wordt toegelicht op pagina organisatie.

In de Erfgoedwet die per 1 juli 2016 in werking is getreden, is de volgende wet- en regelgeving opgegaan:

 • Monumentenwet 1988;
 • Wet tot behoud van cultuurbezit;
 • Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten en de daarop gebaseerde beheersovereenkomsten;
 • Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013;
 • Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied;
 • Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970.

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van toepassing.