Vondst of stort? Selectieproces archeologie onderzocht

In de archeologische beroepspraktijk vindt al jaren selectie van vondsten plaats bij diverse stappen in het werkproces. Sommige vondsten worden achtergelaten in het veld, niet onderzocht of niet geconserveerd. En sommige worden afgestoten en/of vernietigd

Beeld: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed DG2007_0261
Verwijdering van bovenlaag met vondsten door graafmachine

Aard en omvang selecties

Er is weinig zicht op de aard en de omvang van deze selecties, zowel in de fase van opgraving en uitwerking als bij conservering en deponering. De Inspectie wil hiervan een beter beeld krijgen. In het werkprogramma 2023-2024 is daarom een onderzoek opgenomen naar de selectie van archeologische vondsten.

Onderzoeksvraag

Centraal in het onderzoek staan de vragen op welke schaal selectie plaatsvindt, of er specifiek beleid aan ten grondslag ligt en of er een discrepantie bestaat tussen de praktijk van selectie enerzijds en de doelen van de regelgeving anderzijds. Moet de praktijk van deselectie afgeremd worden of nopen de resultaten tot aanpassing van de regelgeving en/of de KNA?

Veldbezoeken

Met de veldbezoeken in maart heeft het onderzoek naar de selectie van vondsten zijn aftrap gehad. Komende periode doet de Inspectie tijdens reality checks bij certificaathouders navraag naar de selectie van vondsten in het veld. Daarnaast worden in de eerstvolgende monitor themavragen opgenomen over de selectie van vondsten in de verschillende fases van het werkproces. Indien nodig worden ook nog enkele interviews gehouden en de selectielijsten bestudeerd. Eind 2024 brengt de Inspectie verslag uit van het onderzoek.