Opdrachtgever archeologische opgraving wil niet betalen voor publicatie. Wat nu?

De Erfgoedwet gaat uit van het principe dat 'de verstoorder betaalt'. De memorie van toelichting bij de wet stelt duidelijk dat de kosten voor de documentatie, de conservering, de overdracht van vondsten en de rapportage aan de initiatiefnemer worden toegerekend.

Het is  een politieke keuze geweest om de totstandkoming van afspraken over die betaling aan de marktpartijen over te laten. Als u sluitende afspraken met uw opdrachtgever heeft gemaakt, staan de geëigende privaatrechtelijke wegen open om deze daar aan te houden.

Afspraken maken met opdrachtgever

U bent als certificaathoudende van een opgravingscertificaat wettelijk verplicht een standaardrapport te publiceren (zie artikel 5.6 lid 4 van de Erfgoedwet). Het is dan ook in uw belang daar goede afspraken over te maken met de opdrachtgever. Wij raden uitvoerders van archeologische onderzoeken daarom aan om in offertes duidelijk een post op te nemen voor de uitwerking en rapportage van de opgraving en er zo nodig aanvullende afspraken over vast te leggen.

Wat doen bij overschrijding rapportagetermijn?

Wanneer door overmacht de rapportagetermijn onder druk komt te staan, dan stelt u de Minister hiervan in kennis vóór het verstrijken van de rapportagetermijn, zodat deze termijn eventueel verlengd kan worden.