Toetsingskader beheer collecties Erfgoedwet museale beheerders

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders per toezichtveld. 

In dit Toetsingskader beheer collecties Erfgoedwet museale beheerders werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op het beheer van collecties waarop de beheernormen in Hoofdstuk 2 van de Erfgoedwet van toepassing zijn. Dit betreft de museale cultuurgoederen in eigendom van de Staat of die aan de zorg van de Staat zijn toevertrouwd, de rijkscollectie. Ook betreft dit andere collecties als bedoeld in art. 2.9 van de Erfgoedwet waarvoor de minister van OCW verantwoordelijkheid heeft genomen.

Dit toetsingskader vervangt het in 2016 gepubliceerde Toetsingskader Rijkscollectie en de in 2021 gepubliceerde Toetsingskader Rijkscollectie module planmatig beleid veiligheidszorg rijkscollectie.