Themavragen Kwaliteitscriteria 2.2 archeologie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Deze publicatie laat in grafieken de antwoorden zien van alle Nederlandse gemeenten op de themavragen Kwaliteitscriteria 2.2 archeologie. De vragen gaan over vergunningverlening, toezicht en handhaving en geven een actueel inzicht op welke wijze de gemeenten met de kwaliteitscriteria omgaan.

De themavragen maken onderdeel uit van de monitor monumenten archeologie 2019-2020 gemeenten van de Inspectie, de tweejaarlijkse uitvraag onder gemeenten. De ‘Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo’ zijn opgesteld door het IPO en de VNG voor gemeenten. 

De themavragen en deze publicatie is op verzoek van het Ministerie van OCW opgesteld en geeft input voor de evaluatie van het onderdeel archeologie van de Erfgoedwet.