Het register/de lijst

De Erfgoedwet (Art 3.7 - Art 3.13) heeft onder andere als doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. 

Zulke voorwerpen krijgen een beschermde status en komen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. Deze voorwerpen moeten in Nederland blijven en mogen alleen met toestemming van de minister van OCW naar het buitenland.

Het register van de beschermde cultuurgoederen en verzamelingen is digitaal te raadplegen via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Welke voorwerpen? Criteria
In het register staan alleen voorwerpen en verzamelingen die eigendom zijn van particulieren, verenigingen en stichtingen. De voorwerpen zijn hebben een bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of zijn van uitzonderlijke schoonheid en komen voor bescherming in aanmerking omdat zij onvervangbaar en onmisbaar worden geacht voor het Nederlandse cultuurbezit. Voor meer informatie over de criteria zie website van de RCE.

Welke procedure? Aanwijzing en afvoering
Het register is een vrij statisch overzicht. De minister van OCW kan ambtshalve of in een spoedeisend geval besluiten om een voorwerp of verzameling onder bescherming van de Erfgoedwet te plaatsen of af te voeren. Een dergelijk besluit wordt door de RCE voorbereid. Voor meer informatie over de aanwijzingsprocedure zie de website van de RCE.

In 2019 heeft de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen (commissie Pechtold) een advies uitgebracht over de werking van de wettelijke bescherming cultuurgoederen en heeft de minister van OCW hierop een beleidsreactie bekend gemaakt. 

In 2020 zullen de actiepunten uitgewerkt worden.