Commissie Oosting presenteert nader onderzoek bonnetje

De Commissie Oosting heeft vandaag een tweede rapport gepresenteerd over de zoektocht naar het bonnetje bij het Departement van Veiligheid en Justitie in de periode 2014 en 2015.

Hierin is ook een passage van de Erfgoedinspectie opgenomen over de toepassing van de Archiefwet op back-ups.

Op 9 december presenteerde de Commissie Oosting zijn eerste rapport samen met het rapport van de Erfgoedinspectie: De waarde van archief

Aanleiding voor het huidige onderzoek van Oosting vormde een uitzending van het actualiteitsprogramma Nieuwsuur in januari 2016. In deze uitzending zijn – geanonimiseerde –
e-mailberichten getoond. Deze wekten de suggestie dat van hogerhand zou zijn opgedragen om het zoeken naar de betaalgegevens te staken. Minister van der Steur stelde naar aanleiding van dit bericht dit tweede onderzoek in. Het rapport van de commissie Oosting geeft een uitgebreide reconstructie van de gang van zaken.

De Onderzoekscommissie heeft de Erfgoedinspectie in dit kader de vraag voorgelegd welke regels ingevolge de Archiefwet in acht hadden moeten worden genomen bij de archivering van betaalgegevens uit 2001, zoals die van de afwikkeling van de ontnemingsschikking met Cees H.
Zij heeft hierbij ook gevraagd of tot deze regels voorschriften behoorden over het maken van een back-up. Het antwoord van de Erfgoedinspectie is in het rapport opgenomen en luidt als volgt: “De primaire gegevens betreffende de betaling uit 2001 aan Cees H. moesten in 2014, conform de eisen van de Archiefwet, nog beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn onderdeel van het ontnemingsdossier Cees H. Voor dit dossier is geen bewaartermijn vastgesteld wat inhoudt dat ook de gegevens niet vernietigd mogen worden. De Archiefwet kent geen bepaling die eist dat er back-ups van archiefbescheiden worden gemaakt. De zorgdrager is verplicht om bij uitfasering van een systeem, de gegevens die conform de Archiefwet (voor een periode) bewaard moeten blijven, met behulp van een bewaarstrategie veilig te stellen zodat ze gedurende hun levensduur raadpleegbaar zijn. Bewaren door het maken van back-ups maakt geen deel uit van een bewaarstrategie binnen de kaders van de Archiefwet ingeval van uitfasering van systemen”.

Nadere toelichting op deze passage is te vinden in het rapport.