Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen zijn bestuursorganen van rechtspersonen die bij of krachtens wet zijn ingesteld.

Zelfstandige bestuursorganen hebben een beperkte taak op het gebied van uitvoering, advisering of controle. Ze staan niet onder het ambtelijk-hiërarchisch gezag van een minister. Dat wil zeggen dat de minister een zelfstandig bestuursorgaan geen bijzondere aanwijzingen kan geven voor de afhandeling van specifieke taken. Publiekrechtelijke zbo’s vallen voor al hun taken onder de werking van de Archiefwet 1995.

Publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle verschillende publiekrechtelijke bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Academisch Medisch Centrum UvA

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13

Airport Coordination Netherlands (ACNL)

Wet luchtvaart, artikel 8a.64

Autoriteit Persoonsgegevens

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, artikel 6

Bureau Architectenregister

Wet op de architectentitel, artikel 2a

Bureau Beheer Landbouwgronden

Wet agrarisch grondverkeer, titel VII, artikel 28

Bureau Financieel Toezicht

Wet op het notarisambt, artikel 110

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Wet langdurige zorg, artikel 6.1.1

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Wegenverkeerswet, hoofdstuk 1B, artikel 4z

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Wet centraal orgaan opvang asielzoekers, artikel 2

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Wet langdurige zorg, artikel 7.1.1

College Sanering Zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen, artikel 32

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB)

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikel 3

Commissariaat voor de Media

Mediawet, artikel 7.1

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers

Organisatiewet Kadaster, artikel 2

Directeur-generaal van de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, artikel 2
Dopingautoriteit Wet uitvoering antidopingbeleid, artikel 4

Erasmus Medisch Centrum

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13

Erasmus Universiteit Rotterdam

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Instituut Fysieke Veiligheid

Wet veiligheidsregio’s, artikel 66

Kamer van Koophandel Wet op de Kamer van Koophandel, artikel 2

Kansspelautoriteit

Wet op de kansspelen, artikel 33

Koninklijke Bibliotheek

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.16

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.16

Nationale Politie

Politiewet, artikel 25, lid 1

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, artikel 2

Leids Universitair Medisch Centrum

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13

Luchtverkeersleiding Nederland

Wet Luchtvaart, artikel 5.22

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) Wet wegvervoer goederen, artikel 4.1 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Hoger Onderwijs (NVAO) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 5a.2

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Wet op de TNO, artikel 3

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, artikel 2

Nederlandse Zorgautoriteit

Wet marktordening en gezondheidszorg, artikel 3

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Rijkswet Onderzoeksraad voor de veiligheid, artikel 2

Open Universiteit Nederland

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Pensioen- en Uitkeringsraad

Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, artikel 3

Politieacademie

Wet op het LSOP en het politieonderwijs, artikel 3 e.v.

Raad voor Rechtsbijstand

Wet op de Rechtsbijstand, artikel 2

RDW

Wegenverkeerswet, artikel 4a

Rijksuniversiteit Groningen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Sociale Verzekeringsbank

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 3

Staatsbosbeheer

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, artikel 2

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Mediawet, artikel 8.1

Technische Universiteit Delft

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Technische Universiteit Eindhoven

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 2

Universiteit Amsterdam Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8
Universiteit Leiden Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8
Universiteit Maastricht Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Universitair Medisch Centrum Groningen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.13

Universiteit Twente

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Universiteit Utrecht

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Waarderingskamer

Wet waardering onroerende goederen, artikel 4

Wageningen UR

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Zorginstituut Nederland  Zorgverzekeringswet, artikel 58

Zorgonderzoek Nederland (ZON-MW)

Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland, artikel 2

Deze pagina is aangepast op 18 december 2023.

Publiekrechtelijk zelfstandige bestuursorganen als onderdeel Staat der Nederlanden

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle verschillende publiekrechtelijke bestuursorganen, die onderdeel zijn van de Staat der Nederlanden. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Autoriteit Consument en Markt

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, artikel 2

Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud, artikel 2.1

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kernenergiewet, artikel 3
Beoordelingscommissie dopingzaken Wet uitvoering antidopingbeleid, art. 14.1
Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Wet op de dierproeven, artikel 18

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO).  Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, artikel 14
College gerechtelijk deskundigen Wetboek van Strafvordering, artikel 51k
Besluit register deskundige in strafzaken, artikel 3
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Geneesmiddelenwet, artikel 2

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten   Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, artikel 2
College voor de Rechten van de Mens Wet College voor de rechten van de mens, artikel 1
College voor Toetsen en Examens Wet College voor Examens, artikel 2
Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) Wet op het accountantsberoep, artikel 49

Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven

Wet schadefonds geweldsmisdrijven, artikel 8
Grondkamers Uitvoeringswet grondkamers
Huis voor klokkenluiders

Wet Huis voor klokkenluiders, artikel 3

Huurcommissie Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 3a 

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Tijdelijke wet Groningen, art. 2

Kamer voor de binnenvisserij

Visserijwet, artikel 45
Kiesraad Kieswet, artikel A2
Landelijke commissie sociale hygiëne (LCSH)   Alcoholwet, artikel 11a

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Wet milieubeheer, artikel 2.1

Raad voor plantenrassen

Zaaizaad- en Plantgoedwet, artikel 2
Referendumcommissie Wet Raadgevend Referendum, artikel 87
Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw Woningwet, artikel 7ak