Privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen en personen met enig openbaar gezag bekleed

Privaatrechtelijke zbo’s en personen met enig openbaar gezag bekleed zijn aan te merken als archiefwettelijk zorgdrager voor zover hun openbaar gezag zich uitstrekt.

De achtergrond van hun ontstaan is als volgt samen te vatten: van bepaalde publieke taken vindt de overheid dat ze beter (efficiënter en deskundiger) door de particuliere sector kunnen worden uitgevoerd. Bij of krachtens wet wordt aan organen uit de particuliere sector een publieke taak opgedragen waarbij het orgaan ‘openbaar gezag’ krijgt om die taak te kunnen uitvoeren. Het kan gaan om stichtingen, verenigingen en bedrijven. Openbaar gezag houdt in dat het zbo volgens een wettelijk voorschrift eenzijdig de rechtspositie van een burger of rechtspersoon kan vaststellen of wijzigen.

Privaatrechtelijke instellingen die wettelijke taken uitvoeren zonder hierbij openbaar gezag uit te oefenen, zijn geen zelfstandige bestuursorganen. Op deze regel zijn wel uitzonderingen.

Cultuurfondsen

Tabel met in de eerste kolom de naam van cultuurfondsen, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Fonds voor cultuurparticipatie

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Het Nederlands Filmfonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Nederlands Letterenfonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Fonds Podiumkunsten

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Mondriaan Fonds

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 9.

Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Tabel met in de eerste kolom de naam van Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.
Briedis jeugdbeschermers 

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Jeugdbescherming Noord

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Jeugdbescherming west

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Brabant

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting De Jeugd- en gezinsbeschermers

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Intervence

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Gelderland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Jeugdbescherming Overijssel

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Nidos

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Stichting Samen Veilig Midden-Nederland

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Jeugdwet 2014, artikel 1.1 en 3.5.

Burgerlijk Wetboek boek 1, art. 254 

Particuliere Forensisch Psychiatrische centra

Tabel met in de eerste kolom de naam van Particuliere Forensisch Psychiatrische centra, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

De Kijvelanden FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

De Rooyse Wissel FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Dr. S. van Mesdag FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Pompestichting FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Van der Hoeven FPC

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Particuliere justitiële jeugdinrichtingen

Tabel met in de eerste kolom de naam van Particuliere justitiële jeugdinrichtingen, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Intermetzo
JJI Lelystad 

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Teylingereind JJI

Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, artikel 3a.

Keuringsdiensten

Tabel met in de eerste kolom de naam van Keuringsdiensten, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD)

Landbouwkwaliteitswet art. 8, Landbouwkwaliteitsbesluit art. 11.

Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Besluit dierlijke producten, artikel 2.10.

Stichting Kwaliteitscontrole Alternatieve Landbouwproducten (SKAL) Landbouwkwaliteitswet art. 8, Landbouwkwaliteitsbesluit art.15-17.
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

Landbouwkwaliteitswet art. 8, Landbouwkwaliteitsbesluit art. 14.

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen (NAK)

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 19.

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAK-Tuinbouw)

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, artikel 19.

Waarborgfondsen

Edelmetaal Waarborg Nederland BV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Waarborg Holland NV

Waarborgwet 1986, artikel 7.

Registratiecommissies

Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

KNMG specialisten registratiecommissies

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

KNMP specialisten registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

KNMT specialisten registratiecommissie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN) registratiecommissie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, artikel 14 en 15.

Clusters die onder het archiefwettelijk toezicht vallen

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle clusters, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.
Bedrijfstakpensioenfondsen Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, art. 13.
Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI) Diverse wetten.
Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (APK) Wegenverkeerswet.
Gerechtsdeurwaarders Gerechtsdeurwaarderswet, art. 2.
Hogescholen

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8.

Medisch-ethische toetsingscommissies (METC) Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, artikel 16.
Notarissen 

Wet op het notarisambt, artikel 1 aanhef en sub l en art. 110.

Scholen voor Middelbaar Beroeps Onderwijs 

Wet educatie en beroepsonderwijs, art. 7.4.5a.

Uitvoerders Wet langdurige zorg (Wlz) Wet langdurige zorg, hoofdstuk 4.
Zorgkantoren Wet langdurige zorg (Wlz) Wet langdurige zorg, hoofdstuk 4.

Overige

Tabel met in de eerste kolom de naam van alle overige organisaties, die onder archiefwettelijk toezicht vallen. In de tweede kolom de grondslag waarop het toezicht voor die organisatie is gebaseerd.

De Nederlandsche Bank NV

Bankwet 1998, artikel 1, lid a en artikel 4.

FMMU Advies B.V.      

Uitspraak 201304908/3/A2 en 201307828/2/A2

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Mediawet 2008, artikel 2.2.

Nederlandse Transplantatie Stichting

Wet op de orgaandonatie, artikel 24.

Radboud Universiteit Nijmegen Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 1.5.1

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië, artikel 1.

Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Wet op het financieel toezicht, artikel 1:25.

Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, artikel 1.e.v.

Stichting Participatiefonds

Besluit vervangingsfonds en participatiefonds 2011, artikel 2.

Stichting Raad voor Accreditatie

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, artikel 2.

Stichting Reclassering Nederland

Reclasseringsregeling 1995, artikel 4.

Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorbedrijf (IBKI)

Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993, artikel 2.

Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009, artikel 2.

Stichting Vervangingsfonds

Besluit vervangingsfonds en participatiefonds 2011, artikel 2.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) Woningwet, art. 53a.

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

Algemeen Militair Ambtenarenreglement, artikel 90a.

Regeling Ziektekostenverzekering Militairen. 

Universiteit van Tilburg Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8
Vrije Universiteit Amsterdam Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 1.8


Deze pagina is aangepast op 18 december 2023.