Organen van publiekrechtelijke beroepsorganisaties

PBO-organen worden bij wet ingesteld. Dit is geregeld in artikel 134 van de Grondwet. Er zijn twee groepen:

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Tot 1 januari 2015 bestond onder de Wet op de bedrijfsorganisatie een omvangrijk stelsel van product- en bedrijfschappen met als toporgaan de Sociaal-Economische Raad (SER). De product- en bedrijfschappen zijn inmiddels opgeheven en hun publieke taken overgedragen aan het ministerie van Economische Zaken. De SER is nog steeds adviesorgaan van parlement en kabinet op sociaal-economisch gebied.

Publiekrechtelijke beroepsorganisaties

Binnen de publiekrechtelijke beroepsorganisatie functioneren op dit moment zes beroepsorganisaties. Zij richten zich op een aantal vrije beroepen, te weten advocaten, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, loodsen, notarissen en deurwaarders. Openbare lichamen voor beroep zijn organisaties die bepaalde bevoegdheden hebben gekregen. Ze kunnen kwaliteitseisen en andere regels voor de beroepsbeoefenaren stellen en toezien op de naleving daarvan. Daarnaast fungeren ze als belangenbehartiger van de beroepsgroep.

De Nederlandse Loodsencorporatie

Loodsenwet, artikel 6.

Regionale Loodsencorporatie Amsterdam-IJmond

Loodsenwet, artikel 10.

Regionale Loodsencorporatie Noord

Loodsenwet, artikel 10.

Regionale Loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond

Loodsenwet, artikel 10.

Regionale Loodsencorporatie Scheldemonden

Loodsenwet, artikel 10.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Gerechtsdeurwaarderswet, artikel 56.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Wet op het notarisambt, artikel 60.

11 Regionale ringen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Wet op het notarisambt, artikel 60.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Wet op het accountantsberoep, artikel 2 e.v.

Nederlandse Orde van Advocaten

Advocatenwet, artikel 17.

11 Regionale bureaus van de Nederlandse Orde van Advocaten

Advocatenwet, artikel 17.

Orde van Octrooigemachtigden

Rijksoctrooiwet 1995, artikel 23a.