Mogen amateurarcheologen opgraven onder de Erfgoedwet?

Met de komst van de Erfgoedwet zijn de mogelijkheden voor amateurs om zelfstandig opgravingen te doen veranderd.

Net als vroeger mogen amateurarcheologen meewerken aan opgravingen die door of onder de verantwoordelijkheid van certificaathouders worden uitgevoerd. Daarnaast bestaat er nu voor amateurarcheologen de mogelijkheid om zelf opgravingen te verrichten, zonder in het bezit te zijn van het daartoe verplichte opgravingscertificaat. In het Besluit Erfgoedwet archeologie zijn namelijk uitzonderingen op het opgravingsverbod opgenomen. Verenigingen voor amateurarcheologie vallen hier ook onder.

Voorwaarden

Om te mogen graven, moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • De vereniging moet het behouden en beoefenen van archeologie als statutair doel hebben;
  • Er moet bij het afgeven van de omgevingsvergunning vastgesteld zijn dat op het beoogde opgravingsterrein van overheidswege geen nader archeologisch onderzoek vereist is;
  • De vereniging mag niet in opdracht van derden handelen;
  • Het beoogde terrein mag geen provinciaal of rijksarcheologisch monument zijn.

Weet u niet zeker of aan alle voorwaarden is  voldaan? Neem dan contact op met de gemeente waar het beoogde opgravingsterrein onder valt.

Verplichtingen

Naast voorwaarden gelden er ook verplichtingen voor de amateurverenigingen die willen graven. De Inspectie ziet toe op de opgravingen die uitgevoerd worden door verenigingen voor amateurarcheologie. Zij ziet er onder meer op toe dat de onderzoeken gemeld worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; dat vondsten geconserveerd worden en overgedragen worden aan het gemeentelijk of provinciaal depot; en dat er een rapport van de onderzoeksbevindingen gemaakt wordt.

Wilt u meer weten? Check dan ook de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over vrijwilligers en de erfgoedwet.