Rapport Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De stand van de informatiehuishouding in 2022.

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt gewerkt aan verbetering van de informatiehuishouding. Verbetering is nodig, constateert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in het rapport "Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De stand van de informatiehuishouding in 2022."

De komende jaren zal de Inspectie de organisaties onder haar toezicht nader inspecteren (zie ook het "Werkprogramma 2023-2024" onder 4.5). In dit kader is in 2022 bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) , inclusief de Nederlandse Arbeidsinspectie, een inspectie uitgevoerd naar de naleving van de Archiefwet.

Bevindingen Inspectie.

De Inspectie constateert dat het informatiebeheer momenteel op een aantal onderdelen goed verloopt. Ook werkt SZW aan verbetering met het Open op Orde programma ENIGMA. SZW neemt bijvoorbeeld maatregelen om ambtenaren beter te informeren over het archiveren van hun informatie. Ook andere organisaties kunnen baat hebben bij zulke maatregelen.  

Het informatiebeheer bij SZW is echter nog niet volledig ingericht en wordt niet systematisch uitgevoerd. Er zijn onder meer verbeterpunten met betrekking tot de uitvoering van een kwaliteitssysteem, het werken volgens vastgelegde kaders en het uitbreiden van het informatiebeheer naar andere systemen dan Digidoc. Ook heeft de Inspectie aandachtspunten bij de taakuitvoering door de voornaamste spelers in het informatiebeheer.

Reactie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het rapport.

Op basis van de bevindingen heeft de Inspectie aanbevelingen geformuleerd voor SZW. Het rapport is aangeboden aan de plv. Secretaris-Generaal van SZW. De pSG geeft in haar reactie aan hoe SZW de aanbevelingen overneemt. De Inspectie zal de voortgang van de verbetering de komende jaren volgen.