Pre-toets scheeps-archeologisch depot Batavialand

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Erfgoedinspectie verzocht een toets uit te voeren naar de geschiktheid van Batavialand voor de opslag van archeologische vondsten die verband houden met de scheepvaart. Dit verzoek komt voort uit de bepaling in de Erfgoedwet dat de Minister van OCW één of meer scheeps-archeologische depots aanwijst. Dit briefrapport bevat de bevindingen uit deze pre-toets.