Vondsten zoeken met een metaaldetector

Met een metaaldetector kunnen metalen vondsten in de bodem opgespoord worden. Metaaldetectors worden vooral gebruikt door hobbyisten, die op zoek zijn naar schatten of spannende vondsten. Maar ze worden ook beroepsmatig gebruikt, bijvoorbeeld om munitie in de bodem op te sporen. Hieronder wordt kort uitgelegd wat wel en wat niet mag met een metaaldetector.

Vroeger was metaaldetectie in Nederland verboden. Sinds juli 2016 is dat niet meer zo: tegenwoordig mag op veel plaatsen gewoon met een metaaldetector gezocht en opgegraven worden. Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden.

Strikte voorwaarden

Wie met een metaaldetector op zoek gaat naar mooie vondsten, moet zich aan de volgende regels houden:

 1. Er moet altijd gecontroleerd worden of de gemeente niet zelf een plaatselijk metaaldetectieverbod heeft ingesteld. In zulke gevallen mag daar niet met een metaaldetector gegraven worden.
   
 2. Er mag niet gezocht worden op de volgende terreinen:
  a. terreinen waarvoor een gemeente een metaaldetectieverbod heeft ingesteld (dit kan gelden voor de hele gemeente of voor delen van de gemeente)
  b. archeologische rijksmonumenten
  c. beschermde provinciale archeologische monumenten
  d. beschermde gemeentelijke archeologische monumenten
  e. terreinen waarvoor een procedure loopt om een beschermd archeologisch (rijks)monument te worden
  f. terreinen waar een archeologische opgraving bezig is
   
 3. Met een metaaldetector mag tot een diepte van maximaal 30 cm gezocht worden: onder geen voorwaarde mag de bodem dieper verstoord worden dan 30 cm onder het landoppervlak.
   
 4. Vondsten die met een metaaldetector gevonden worden moeten zo snel mogelijk bij de Minister gemeld worden. Ook bent u als vinder verplicht om de vondst in ieder geval zes maanden ter beschikking te houden voor wetenschappelijk onderzoek.

Deze regels zijn te vinden in de wet: in artikel 2.2 van het Besluit Erfgoedwet archeologie.

Gemeentelijk detectieverbod

Gemeentes kunnen besluiten om voor (een deel van) het eigen grondgebied een metaaldetectieverbod in te stellen. Soms doen zij dat om archeologisch erfgoed extra te beschermen, soms omdat er nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt en dit gevaarlijke situaties kan opleveren. Let dus altijd goed op of in uw gemeente niet toch een (opgravings)verbod geldt voor metaaldetectie. Dit kunt u meestal vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening of kortweg de APV van de gemeente.

Toestemming eigenaar

Overigens geldt los van de archeologische wet- en regelgeving dat u altijd aan de eigenaar van het terrein waarop u wilt gaan zoeken toestemming moet vragen.

Overtreden van de metaaldetectieregels strafbaar

Tot slot is het belangrijk om te weten dat het overtreden van de metaaldetectie- regels strafbaar is. De Inspectie, de Politie, gemeentelijke handhavers en BOA’s kunnen hierop toezien en handhaven als dat nodig is.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met een van de archeologie-inspecteurs van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed of met een medewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor vragen over metaaldetectie en een plaatselijk verbod kunt u ook altijd de gemeente bellen.

Deze pagina is aangepast op 7 mei 2024.