Het ministerie van OCW werkt samen met de Kustwacht voor het beschermen van scheepswrakken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is een samenwerking gestart met de Kustwacht voor de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het maritieme erfgoed betreft scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde. Voor het in stand houden van deze scheepswrakken is toezicht en handhaving van belang.

decoratieve afbeelding
Wrak rammonitor Zr.Ms. Adder gezonken juli 1882 | beeld: Rijkswaterstaat

Maritiem erfgoed

Op de bodem van de Noordzee liggen duizenden wrakken, waarvan vele onderdeel uitmaken van het maritieme erfgoed. Scheepswrakken en archeologische resten die behoren tot het maritieme erfgoed mogen niet worden opgegraven zonder opgravingscertificaat. Losse voorwerpen die op de zeebodem liggen mogen niet worden opgeraapt, verplaatst of meegenomen. Dit is vastgelegd in de Erfgoedwet.  

Toezicht

Vanuit het ministerie van OCW is de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de formele toezichthouder op maritiem erfgoed. De samenwerking met de Kustwacht is essentieel omdat de Inspectie zelf geen vaartuigen heeft. De Kustwacht heeft de middelen om toezicht te houden op de wraklocaties en de handhaving te ondersteunen.

decoratieve afbeelding
Communicatie- en coördinatie centrum meldkamer Kustwacht

Pilot

De samenwerking tussen het ministerie van OCW en de Kustwacht wordt onderzocht in een pilot-vorm. Deze pilot loopt tot september 2021. Op dit moment voert de Kustwacht acht toezichttaken uit in opdracht van zes ministeries. Tijdens de pilot wordt onderzocht of de taken van het ministerie van OCW ook structureel kunnen worden belegd bij de Kustwacht.

decoratieve afbeelding
Wrak SS Anglia gezonken februari 1903 - sidescansonar | beeld: Rijkswaterstaat

Duikers

Duiken op wraklocaties is toegestaan, tenzij hierdoor verstoring, verplaatsing of verwijdering van cultureel erfgoed optreedt. Indien archeologische overblijfselen worden gevonden tijdens duiktochten, dan mag het wel worden gefotografeerd, maar dus niet worden meegenomen of verplaatst.

decoratieve afbeelding
Infographic onderwater archeologie | beeld: Rijksdienst Cultureel Erfgoed