Melding vermiste archeologische vondst

Een archeologische vondst die is aangetroffen bij een opgraving is eigendom van een provincie, een gemeente, of het Rijk (artikel 5.7 Erfgoedwet). Certificaathouders en andere partijen die een opgraving mogen uitvoeren  moeten alle vondsten van een opgraving binnen twee jaar na voltooiing van die opgraving overdragen aan de eigenaar (artikel 5.6 lid 3 Erfgoedwet). Zo blijven archeologische vondsten behouden en kunnen ze voor publiek toegankelijk worden gemaakt.

Helaas komt het voor dat een vondst gedurende het uitwerkingstraject zoek raakt. De depothouder/eigenaar van de vondst kan bij de overdracht van de vondsten de voorwaarde stellen dat zo’n vermissing gemeld is bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

U kunt daarvoor gebruik maken van het onderstaande formulier. Na ontvangst beoordeelt de Inspectie of er meer informatie of een nadere actie nodig is. Daarna bevestigt de Inspectie de verwerking van de melding aan de melder. Met deze geaccordeerde bevestiging kunt u aantonen dat u aan de voorwaarde van de depothouder/eigenaar hebt voldaan.

Vermiste archeologische vondsten

Identificatie vondst
De vigerende versie van de ABR is te vinden op de website van de SIKB onder Archeologie, Richtlijn en KNA-protocollen, BRL-4000, onder de kop OS 17, Codetabel 1 – artefacttype
Vermeld hier bijzonderheden die kunnen bijdragen aan identificatie van de vondst(en).
Hiermee wordt het Onderzoeksmeldingsnummer/Archisnummer bedoeld.
Maximale bestandsgrootte is 5 MB. Indien de afbeelding groter is dan de maximale bestandsgrootte of heeft u meer relevante foto’s; dan kunt u deze sturen naar de info@inspectie-oe.nl onder vermelding van zaakidentificatie project.
Gegevens vermissing
Indien mogelijk graag bij benadering aangeven rond welke datum het object nog aanwezig was
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw melding te behandelen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Akkoordverklaring(verplicht)