Duurzaamheid papieren archieven

Duurzaam beheren betekent het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van archiefbescheiden, dat deze ook na verloop van tijd toegankelijk, authentiek en te raadplegen zijn.

De Archiefwet stelt aan archiefbescheiden in de artikel 3 de algemende eis dat overheidsorganen verplicht zijn de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Archiefbescheiden die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, moeten aan hogere  kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn uitgewerkt in de Archiefregeling.

Het Nationaal Archief stelt uitgebreide informatie ter beschikking voor het:

Duurzaam beheer van papieren archiefbescheiden

Onder meer informatie over conservering en restauratie en praktische handleidingen.