Publicatie Archiefwet en AVG | monitor 2019-2020

Uitvoering geven aan Archiefwet én AVG vraagt om samenwerking, afstemming en beleid binnen een organisatie. Hoe doen 261 overheidsorganisaties dit in de praktijk? De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed brengt dit met deze themapublicatie Archiefwet en AVG in beeld.

decoratieve afbeelding
Thema Archiefwet en AVG | monitor 2019-2020

Raakvlakken

Tussen de Archiefwet en de AVG bestaan raakvlakken. De Inspectie onderzoekt hoe dit vorm krijgt in de praktijk. In de monitor zijn een aantal vragen gesteld over deze raakvlakken aan de organisaties die onder het toezicht van de Inspectie vallen (de centrale overheid). De vragen gaan onder andere over het hebben van AVG-beleid in relatie tot de Archiefwet, de samenwerking tussen de functionarissen voor AVG en informatiebeheer, over bewaartermijnen en mogelijke knelpunten.

De antwoorden van organisaties

Zo blijkt dat de meeste organisaties in hun AVG-beleid een relatie leggen met de Archiefwet. Verder zijn bewaartermijnen voor persoonsgegevens vaak vastgesteld in selectielijsten. Organisaties nemen diverse maatregelen om er voor te zorgen dat persoonsgegevens conform AVG én Archiefwet worden beheerd. De uitvoering van de Archiefwet in relatie tot de AVG verloopt niet altijd goed; een aantal organisaties ervaart knelpunten. Dit zijn bijvoorbeeld knelpunten rond het implementeren van bewaartermijnen.

In deze themapublicatie zijn alle bevindingen vermeld. In 6 korte hoofdstukken is te zien hoe organisaties de monitor Overheidsinformatie 2019-2020  op dit onderwerp hebben ingevuld.

decoratieve afbeelding
Afbeelding van een grafiek uit de themapublicatie Archiefwet en AVG

Vervolgonderzoek

De Inspectie zal in een verdiepend onderzoek bepaalde resultaten verifiëren. Dit onderzoek zal in ieder geval betrekking hebben op enkele aandachtspunten rond bewaartermijnen, het anonimiseren van persoonsgegevens, voortijdige vernietiging en door organisaties gesignaleerde knelpunten. De uitkomsten worden verwacht in de loop van 2022.