Aansluiten op de Collectie Nederland

Zoveel mogelijk rijkscollectie moet digitaal toegankelijk worden gemaakt voor belangstellenden.  Dit is Kabinetsbeleid, omdat burgers zich via het internet informeren over cultureel erfgoed en omdat  door de betere digitale toegankelijkheid van erfgoed schrijvers, wetenschappers en ontwerpers allerlei nieuwe manieren vinden om het erfgoed te beleven en te onderzoeken.

Musea ontsluiten steeds meer digitaal hun omvangrijke collecties, die voor een groot deel zijn opgeslagen in depots. Musea doen dit bijvoorbeeld via hun website of via een App. Ook de rijksoverheid draagt bij aan het digitaal toegankelijk maken van museumcollecties via de database Collectie Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert de database.

Een ander doel van de Collectie Nederland is om een compleet overzicht te hebben van de cultuurgoederen die tot de rijkscollectie behoren. Dit overzicht geeft de minister van Onderwijs inzicht waarvoor zij verantwoordelijk is.

Plicht tot aansluiten

Om dit te bereiken verplicht de Erfgoedwet beheerders van de rijkscollectie hun collectieregistratie aan te sluiten op het centrale systeem van de minister van OCW, de Collectie Nederland. Dit is bepaald in de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale cultuurgoederen (art. 2.2, lid 2).

De Inspectie ziet er op toe dat dit tot stand komt. Andere musea kunnen vrijwillig aansluiten op de database.

Voor vragen over aansluiting op de Collectie Nederland kunt u contact opnemen met de RCE. Zie hiervoor ook https://data.collectienederland.nl/.