Actieve bescherming van erfgoed

Om te voorkomen dat belangwekkend cultureel erfgoed uit Nederland verdwijnt, vervult de uitvoervergunning voor cultuurgoederen een belangrijke rol. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is verantwoordelijk voor de afgifte van deze vergunningen.

Afbeelding met de tekst 'Actieve bescherming erfgoed'

Nieuwe beslistermijn vergunningaanvragen

Bij de behandeling van vergunningaanvragen is de vraag van belang of een voorwerp in aanmerking komt voor aanwijzing als beschermd cultuurgoed. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft acties aangekondigd om het erfgoed actiever beschermen. In de beleidsreactie  van de minister op het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen worden ze toegelicht.

Om die reden wint de Inspectie vaker onafhankelijk advies in voordat op een vergunningaanvraag beslist wordt. Momenteel geldt de huidige periode van acht weken na ontvangst van de aanvraag. Mocht binnen die termijn niet op een aanvraag kunnen worden beslist, dan volgt daarover tijdig bericht met een nieuwe beslistermijn.

Meer informatie over uitvoervergunningen

Op de website van de Inspectie staat meer informatie over de uitvoervergunning voor cultuurgoederen.

Let op: heeft u in het verleden al eens een vergunning aangevraagd, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met een langere doorlooptijd dan u misschien gewend was. Dien daarom ruim op tijd uw aanvraag in.