Veel aandacht voor publieksbereik bij gemeentelijke archeologische depots

Gemeentelijke depots lopen voorop in het onder de aandacht brengen van archeologisch erfgoed bij een breed publiek. In vergelijking met provinciale depots zijn de bezoekersaantallen indrukwekkend. Zij zijn echter minder goed toegerust voor wat betreft het behoud en de ontsluiting van vondstmaterialen en analoge documentatie.

Decoratieve afbeelding
Voorkant rapport 'Verder Graven in Depots'

Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek bij 27 gemeentelijke archeologische depots door de Erfgoedinspectie. De situatie bij gemeentelijke depots blijkt sterk te verschillen van die bij provinciale depots. Belangrijkste aanbeveling voor gemeentelijke depots is dat het wenselijk is dat gemeenten aansluiting zoeken bij het - sinds kort operationele - landelijke depotbeheersysteem (DBS). Verder kan het onderling uitwisselen van ervaringen, ook met provinciale depotbeheerders, een belangrijke bron voor verbeteringen zijn.

Compleet beeld archeologische depots in Nederland

In het rapport Verder graven in depots. Behoud en toegankelijkheid in gemeentelijke archeologische depots wordt verslag gedaan van een onderzoek bij de gemeentelijke archeologische depots. Het is een vervolg op Graven in depots, waarin werd gerapporteerd over de provinciale archeologische depots. Samen geven deze twee publicaties een compleet beeld in hoeverre de archeologische depots in Nederland zijn toegerust voor hun taak: het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van archeologische vondsten, en de daarbij behorende opgravingsdocumentatie. Minister van Engelshoven (OCW) heeft beide rapporten met een beleidsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer.