Eerste benchmark Professionele organisaties monumentenbehoud

Voor het eerst brengt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een benchmark uit over hoe de professionele organisaties voor monumentenbehoud voldoen aan de criteria in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

De Inspectie bevraagt tweejaarlijks alle professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) op het gebied van monumentenbezit, kwaliteitsborging, financiën en de staat van de monumenten. Alle 27 organisaties hebben de vragenlijst 2021-2022 ingevuld.

Publicatie benchmark

bijschrift foto: afbeelding van verschillende monumentale panden in het Bergkwartier te Deventer eigendom van POM NV Bergkwartier

In deze publicatie is met kleurindicaties per onderwerp te zien hoe de organisaties invulling hebben gegeven aan deze criteria. Het betreft een indicatie van de taakuitvoering, maar is geen formele beoordeling door de Inspectie. Daarnaast geeft deze uitgave een vergelijking van de monitors van 2017-2018, 2019-2020 en 2021-2022. De methodiek is over deze jaren nagenoeg hetzelfde gebleven, waardoor de resultaten vergelijkbaar zijn.

Uit de benchmark komt naar voren dat de professionele organisaties voor monumentenbehoud over het algemeen voldoen aan de criteria van de Sim, maar ook dat er punten zijn voor verbeteringen. Een organisatie vervult met haar status van professionele organisatie voor monumentenbehoud een voorbeeldfunctie. Eén van de manieren om invulling te geven aan deze voorbeeldfunctie is het publiceren van relevante beleid- en visiedocumenten over de instandhouding van rijksmonumenten op de eigen website.

Afbeelding van verschillende monumentale panden in het Bergkwartier te Deventer

Toezicht

De Inspectie houdt op verzoek van de bewindspersoon van OCW toezicht op de professionele organisaties voor monumentenbehoud. Een dergelijke organisatie beschikt over minstens 20 rijksmonumenten en toont aan deze op een professionele wijze in stand te houden. De inspectie ziet er op toe dat deze organisaties blijven voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Dit doet zij onder meer aan de hand van een tweejaarlijkse monitor. Iedere organisatie  heeft naast de benchmark een individuele rapportage ontvangen die gebruikt kan worden als zelfevaluatie.

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl