Taken en bevoegdheden Cultuurgoederen

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed oefent haar taken en bevoegdheden hoofdzakelijk uit op grond van de Erfgoedwet. Deze wet, waarin verschillende internationale verdragen zijn geïmplementeerd, bevat belangrijke algemene regels voor de in- en uitvoer van cultuurgoederen. Bijzondere regels zijn daarnaast te vinden in de specifieke sanctieregelingen voor Irak en Syrië.  

Toezicht

Op het toezicht zijn altijd de algemene toezichtbepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Welke andere regels nog gelden, is afhankelijk van het geval.

Oefent de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed haar toezicht uit op grond van de Erfgoedwet dan zijn de aanvullende toezichtbevoegdheden uit die wet van belang. Zo zijn inspecteurs bevoegd te vorderen dat een cultuurgoed getoond wordt, kunnen zij bepaalde ruimten en voorwerpen verzegelen en zijn zij, met inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden, bevoegd een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner.

 Voor het toezicht op de naleving van de sanctieregelingen is  de Wet op de Economische Delicten (Titel III) relevant. De daarin opgenomen bevoegdheden omvatten onder meer het onderzoeken van zaken en het daartoe openen van verpakkingen, en het doorzoeken van voertuigen.

Opsporing

Strafbaar gestelde overtredingen van de Erfgoedwet en overtredingen van de sanctieregelingen zijn economische delicten. Bij een verdenking van overtreding kunnen de bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed werkzame buitengewone opsporingsambtenaren opsporingshandelingen verrichten, zoals het opmaken van een proces-verbaal en/of het in beslag nemen van cultuurgoederen.

Overige taken

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is aangewezen als bevoegde autoriteit voor het verstrekken van vergunningen voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten de Europese Unie. Voor deze taak wordt samengewerkt met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane, die hiervoor als bevoegde autoriteit is aangewezen.

Ten slotte is de Inspectie aangewezen als centrale autoriteit voor de teruggave van cultuurgoederen die onrechtmatig uit een Europese Unie werden meegenomen. Daartoe werkt zij samen met de autoriteiten van de andere Europese Unie.