Invoer van cultuurgoederen uit Irak en Syrië

Voor cultuurgoederen afkomstig uit Irak en Syrië zijn bijzondere regels opgesteld. Sinds het uitbreken van de Golfoorlogen en na 2011 zijn Irak en Syrië veel van hun beschermd cultuurbezit kwijtgeraakt.

Musea, archieven en bibliotheken zijn beroofd van belangrijke voorwerpen. Archeologische vindplaatsen werden – en worden – geplunderd. Overal ter wereld duiken Iraakse kunstvoorwerpen en archeologische objecten op. Internationale organisaties hebben maatregelen genomen om dit tegen te gaan. De EU (Europese Unie) heeft enkele verbodsbepalingen afgekondigd:

  1. U mag geen Irakese cultuurgoederen binnen of, als ze zich er al bevinden, buiten het grondgebied van de EU brengen.
  2. U mag niet handelen in Irakese cultuurgoederen waarvan u weet of kunt vermoeden dat ze illegaal uit Irak zijn meegenomen.

Indeling in soorten goederen

Wat de soorten goederen betreft: de lijst met indelingen in categorieën en douanecodes komt nagenoeg overeen met de bijlage A uit de brochure zij het zonder de waardedrempels. Op de website van ICOM (International Council of Museums) vindt u specifieke informatie over cultuurgoederen uit Irak: Emergency Red List of Iraqi Antiquities at Risk. Neem bij twijfel contact op met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Overtreden van de regels

Schendingen van deze regels worden in Nederland aangemerkt als misdrijf of overtreding. De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving en werkt daarbij nauw samen met douane, politie, experts en collega’s in de EU.

De verboden gelden niet wanneer u kunt aantonen dat de cultuurgoederen vóór 6 augustus 1990 uit Irak zijn uitgevoerd. Ze gelden evenmin als ze aan de Iraakse instellingen worden teruggegeven, overeenkomstig de VN (Verenigde Naties)-doelstelling uit 2003 van veilige terugkeer.

Cultuurgoederen uit bezet gebied

Het is verboden in Nederland cultuurgoederen binnen te brengen of in bezit te hebben die na 1959 afkomstig zijn uit een gebied dat tijdens een gewapend conflict is bezet. In 2007 werd het Verdrag en Protocol behorend tot het UNESCO-verdrag 1954 in Nederland rechtsgeldig met de Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied. Deze wet heeft een terugwerkende kracht tot 1959 omdat Nederland sinds dat jaar partij is bij dit UNESCO-verdrag.