In- en uitvoer van cultuurgoederen

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft een taak bij de in- en uitvoer van cultuurgoederen. Deze taak beperkt zich niet tot Nederlandse cultuurgoederen.

De Inspectie heeft ook een rol bij de bescherming van erfgoed uit de lidstaten van de Europese Unie en van de UNESCO lidstaten. Door het wegvallen van de binnengrenzen van de Europese Unie is hetmogelijk dat beschermd cultureel erfgoed onopgemerkt is te verplaatsen naar een ander land. Sinds 2009 is Nederland gebonden aan wereldwijde regelgeving met de toetreding tot het UNESCO-verdrag 1970. Deze regelgeving moet bijdragen aan de bescherming van cultuurgoederen.

Met wie werkt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed samen bij het toezicht op cultuurgoederen?

De Inspectie werkt voor haar toezichtstaak nauw samen met de Belastingdienst/douane van het ministerie van Financiën. Er is een gemeenschappelijk administratief systeem voor de afhandeling van de uitvoervergunningen voor cultuurgoederen buiten de EU. Daarnaast controleren beide organisaties de uitvoer van cultuurgoederen bij het verkeer dat de grens over gaat. Deze samenwerking tussen Erfgoedinspectie en Financiën is vastgelegd in een zogeheten Kaderovereenkomst.

Samenwerking politie en douane

De samenwerking tussen de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en Douane is sinds 1993 gericht op een efficiënt vergunningverleningsproces, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van museumobjecten of muziekinstrumenten. Daarnaast toezicht houden op de Erfgoedwet (UNESCO-verdragen van 1970 en 1954) en op de  Sanctieregelingen Irak en Syrië. Ook  wordt er samengewerkt met de Nationale Politie met het tegen gaan van kunstcriminaliteit. De Douane zorgt voor de grenscontrole, de politie doet de opsporing en de Inspectie is toezichthouder en heeft zelf ook beperkte opsporingsbevoegdheden, met name waar het gaat om de Sanctieregelingen Irak en Syrië. 

Samenwerking Erfgoedinspectie Nationale Politie en Douane

Meer informatie over de douane

Op verschillende manieren besteedt de douane aandacht aan de werkwijze en controle zoals dit filmpje op You Tube duidelijk maakt.

Ook via Facebook geeft de douane informatie voor reizigers. Daarnaast geeft de douane ook voorlichting via de douanewebsite over de verschillende douanetaken.

Hulp van externe specialisten

Om te kunnen vaststellen of voorwerpen die bij grenscontroles worden aangetroffen cultuurgoederen zijn, is vaak speciale deskundigheid nodig. De Inspectie raadpleegt regelmatig externe specialisten om voorwerpen te beoordelen op punten als herkomst, ouderdom, echtheid en cultuurhistorische waarde. De uitgangspunten die de Inspectie en de deskundigen hanteren staan in een handelingskader.