Over Collecties

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de rijkscollectie en beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. Hieronder staat beschreven wie beheerders zijn van de rijkscollectie. En een toelichting op de beschermde cultuurgoederen en verzamelingen in particulier bezit. 

De rijkscollectie

De  rijkscollectie bestaat uit museale cultuurgoederen die van bijzonder belang zijn en eigendom zijn van de staat of aan de zorg van de staat zijn toe­vertrouwd. Toevertrouwd aan de zorg van de staat betekent dat  de staat geen eigenaar is, maar op grond van een overeenkomst verantwoordelijk is voor het beheer. De 'Erfgoedwet' en de 'Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen' bevatten normen voor het beheer van de rijkscollectie.

De rijkscollectie is niet alleen in beheer bij musea, maar ook bij ministeries en hun buitendiensten (waaronder de Nederlandse ambassades in het buitenland) en bij de colleges van staat, zoals de Tweede Kamer.

De normen voor het beheer van de rijkscollectie gelden voor alle beheerders. De Inspectie ziet toe op de naleving van de normen.

Beschermde cultuurgoederen en verzamelingen

Vanaf 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden die betrekking heeft op beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. Deze wet vervangt de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc), die daar met enkele wijzigingen in is opgenomen. 

De Erfgoedwet heeft onder andere als doel te voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen in particulier bezit die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, verloren gaan voor het Nederlandse cultuurbezit. Zulke voorwerpen krijgen een beschermde status en komen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (het register). Deze voorwerpen moeten in Nederland blijven en mogen alleen met toestemming van de overheid naar het buitenland.

De Inspectie houdt toezicht op de beschermde cultuurgoederen en verzamelingen.