Werkwijze Archeologie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de omgang met het archeologisch erfgoed in Nederland. Zij doet dit vooral via inspecties en thematische onderzoeken.

Werkwijze inspectie

Organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten, zijn verplicht eerst een opgravingscertificaat te behalen. Sommige organisaties zijn hiervan uitgezonderd. Zij vallen onder het directe toezicht van de Inspectie. Bij inspecties van deze wordt gekeken of zij de uitzonderingsvoorwaarden voor de certificatie en de overige voorschriften naleven. We bezoeken daarvoor inventariserende veldonderzoeken (met proefsleuven) en opgravingen. Ook is het mogelijk dat er ‘kantoorbezoeken’ plaatsvinden. Het betreft universiteiten en hogescholen, amateurverenigingen en buitenlandse bedrijven, die af en toe opgravingen verrichten in Nederland. 

Incidentele inspecties bij certificaathouders zullen gericht zijn op de naleving van de Beoordelingsrichtlijn en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Thematische onderzoeken zijn vaak gericht op de kwaliteit van producten, zoals programma's van eisen en standaardrapporten. Ze kunnen zich ook richten op de werking van processen, zoals de deponering van vondsten en documenten. De resultaten van thematische onderzoeken presenteren we aan de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De resultaten verschijnen vervolgens in een rapport dat openbaar toegankelijk is. Deze rapporten zijn te vinden onder publicaties.

De resultaten van de individuele inspecties bij vrijgestelden van de certificatieplicht leggen we alleen voor aan de betreffende uitvoerder. Doel is dat de uitvoerder eventuele tekortkomingen herstelt of in de toekomst voorkomt. Als de tekortkomingen zeer ernstig zijn of vaker voorkomen, informeren we de Minister van OCW hierover. Deze kan dan eventueel sancties opleggen.

Incidentele inspecties bij certificaathouders zullen over het algemeen niet leiden tot een inspectierapport. Wel zullen ernstige tekortkomingen bij certificaathouders worden gemeld aan de Certificerende Instelling.