Over Archeologie

Met opgraven wordt in de Erfgoedwet bedoeld: het verrichten van handelingen met betrekking tot het opsporen, onderzoeken of verwerven van cultureel erfgoed of onderdelen daarvan, waardoor verstoring van de bodem, of verstoring of gehele of gedeeltelijke verplaatsing of verwijdering van een archeologisch monument of cultureel erfgoed onder water optreedt (zie artikel 5.1 lid 1 Erfgoedwet).

Het is verboden om zonder  certificaat daartoe opgravingen te verrichten. Organisaties kunnen een certificaat aanvragen voor het uitvoeren van opgravingen. Certificerende Instellingen verstrekken organisaties een certificaat als deze voldoende aantonen dat zij opgravingen op een professionele wijze kunnen verrichten.

In de Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000 Archeologie) van het Certificatieschema Archeologie staat hoe zij dit doen en waar zij op toetsen. Wilt u een certificaat aanvragen? Richt u dan tot een van de Certificerende Instellingen. Deze zijn te vinden op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

De Inspectie Overheidsinformati en Erfgoed ziet toe op opgravingen die worden uitgevoerd door organisaties die zijn uitgezonderd van het opgravingscertificaat. Incidenteel ziet de Inspectie ook toe op opgravingen die worden uitgevoerd door organisaties die een certificaat hebben. Maar in de regel vallen deze organisaties onder het toezicht van de Certificerende Instelling waar zij hun certificaat hebben aangevraagd.