Overhandiging rapport Erfgoed in goede handen?

De Erfgoedinspectie presenteerde op 7 maart 2013 in Amsterdam het rapport Erfgoed in goede handen? Het rapport dient als nulmeting voor provincies, die vanaf 1 oktober 2012 toezicht houden op de gemeentelijke monumentenzorg. Op die datum is de Wet revitalisering generiek toezicht van kracht geworden.

Overhandiging aan het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Portefeuillehouder Cultuur in het IPO-bestuur mevr. E. Sweet zei bij de overhandiging van het rapport dat de provincies gaan investeren in kennis en inzicht voor deze nieuwe taak.

Het rapport is ook overhandigd aan mevr. K. Westerink, voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Op deze bijeenkomst zijn de conclusies van het rapport besproken met afvaardigingen vanuit het Rijk, de provincies, de gemeenten en andere verantwoordelijke partijen.

Publicatie

Het rapport Erfgoed in goede handen? is te downloaden via de website van de Erfgoedinspectie. Van deze bijeenkomst staat een korte impressie op YouTube/rijksoverheid

Zorg voor het erfgoed in gemeenten nog niet altijd voldoende

De gemeentelijke zorg voor het gebouwde erfgoed kan beter. Vooral bij kleinere monumentengemeenten, maar soms ook bij gemeenten met meer dan 200 rijksmonumenten, is de zorg voor de gebouwde rijksmonumenten en voor de beschermde stads- en dorpsgezichten niet voldoende gewaarborgd. Gemeenten die aandacht besteden aan archeologie in bestemmingsplannen doen dit over het algemeen serieus maar onduidelijk is of vastgestelde regels op de juiste manier worden toegepast op het moment dat een vergunning wordt aangevraagd.