Archeologie, is opgraven verboden?

Het doen van archeologische opgravingen is verboden. Alleen organisaties die een certificaat daartoe hebben, mogen opgravingen uitvoeren.

Hierop zijn een paar uitzonderingen. In het Besluit Erfgoedwet archeologie is aangegeven onder welke voorwaarden sommige organisaties toch archeologische opgravingen mogen verrichten. Dit zijn universiteiten en hogescholen; metaaldetectoramateurs en verenigingen voor amateurarcheologie. Ook buitenlandse archeologiebedrijven die slechts incidenteel onderzoek doen in Nederland zijn uitgezonderd van de certificatieplicht. 

De Inspectie ziet erop toe dat organisaties die uitgezonderd zijn van de certificaatverplichting handelen volgens de daarvoor geldende regels.