Reactie minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op rapport de Juiste Papieren 2

In maart 2017 publiceerde de Erfgoedinspectie het tweede verslag van het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden.

Het rapport  gaat over de wijze waarop ieder van de elf ministeries zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor het wegwerken van de papieren achterstanden intern heeft georganiseerd. En of deze inrichting voldoende bijdraagt aan het tijdig wegwerken van de achterstanden. Verder heeft de inspectie de samenwerking tussen de ministeries en de ketenpartners Doc-Direkt en het Nationaal Archief getoetst.

Minister Plasterk geeft nu een reactie op het rapport en gaat onder meer in op de belangrijkste bevinding uit het rapport van de Erfgoedinspectie, namelijk dat de volledige werkvoorraad niet volgens planning in 2019 zal zijn weggewerkt. De aanbeveling aan de ministers van OCW en BZK is om een realistische planning op voor de bewerking van de resterende papieren archieven op te stellen waarin rekening wordt gehouden met de kwaliteit van de dossiers en de noodzakelijke zorgvuldigheid van bewerking. De minister onderschrijft deze aanbeveling en geeft aan dat een nieuwe planning noodzakelijk is.

Papieren dossiers