De waarde van archief : rapport over de naleving van de Archiefwet 1995 in de zaak Cees H.

De Erfgoedinspectie heeft vandaag haar rapport "De waarde van archief" aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. In het rapport is onderzocht hoe het archiefbeheer van ontnemingsschikkingen was en is geregeld.

In het rapport concludeert de Erfgoedinspectie dat het archiefbeheer is verbeterd maar dat de geordende en toegankelijke staat van een ontnemingsschikkingsdossier nog steeds niet volledig gegarandeerd kan worden. De Erfgoedinspectie beveelt de minister aan maatregelen te treffen om het beheer van ontnemingsschikkingen te verbeteren op de punten van dossiervorming, toegankelijkheid en selectie. De minister van Veiligheid en Justitie zal het rapport aanbieden aan de Tweede Kamer samen met het rapport van de onderzoekscommissie Ontnemingsschikking die onder voorzitterschap stond van mr. dr. M. Oosting. Deze commissie onderzocht de totstandkoming van de schikkingsovereenkomst zelf, de informatieverstrekking door de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer en de andere vormen van informatievoorziening die hierover hebben plaatsgevonden.