Erfgoedinspectie publiceert Jaarverslag archieven 2013

Het jaarverslag gaat over de in 2013 op basis van het werkprogramma 2013/2014 uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot het toezicht op de informatievoorziening.

In dit werkprogramma staat het begrip kwaliteit centraal. In 2015 wordt verantwoording over de gehele periode van het werkprogramma afgelegd.

Het jaarverslag besteedt achtereenvolgens aandacht aan:

  • Duurzaam beheer van digitale informatie
  • Archiefwetgeving in de digitale context
  • Preventief toezicht op organisatieveranderingen

Duurzaam beheer van digitale informatie

Dit is al jaren een belangrijk punt van aandacht voor de Erfgoedinspectie. In een meerjarig inspectieprogramma naar duurzame digitale toegankelijkheid worden risico’s gesignaleerd en verbetervoorstellen gedaan.

In 2013 zijn vijftien zorgdragers op duurzame digitale toegankelijkheid geïnspecteerd. Eind 2013 heeft de Erfgoedinspectie het eindrapport van de inspectie naar de digitalisering van de kerndepartementen onder de titel ‘Duurzaam duurt het langst’ afgerond. Begin januari 2014 is dit rapport met een beleidsreactie door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden aan de Tweede Kamer.

Archiefwetgeving in de digitale context

In het werkprogramma 2013/2014 gaf de Erfgoedinspectie aan risico’s in de archiefwet- en regelgeving te onderzoeken. Het betreft bijvoorbeeld bepalingen over archiefbescheiden en het zorgdragerschap, die in een digitale context niet goed bruikbaar zijn.

De Erfgoedinspectie brengt deze risico’s verder in kaart en rapporteert hierover onder meer in het kader van het inspectieprogramma Duurzame toegankelijkheid in een digitale omgeving.

Preventief toezicht op organisatieveranderingen

Organisatieveranderingen brengen risico’s met zich mee voor het beheer van gegevens. De Erfgoedinspectie heeft in 2013 bijzondere aandacht besteed aan het archiefbeheer van overheidsorganen die worden opgeheven of gefuseerd, of die taken moeten overdragen aan een ander overheidsorgaan.

De inspectie heeft er bij deze organisaties op aangedrongen dat ze tijdig een voorziening treffen voor de archiefbescheiden zoals bedoeld in artikel 4 van de Archiefwet.