Algemene Rekenkamer publiceert trendrapport open data

In maart publiceerde de Rekenkamer een trendrapport over open data bij het Rijk. Het rapport geeft eerst een introductie over het onderwerp open data.

De Rekenkamer legt uit: “Open data zijn kortweg data die door computers kunnen worden gelezen en herbruikbaar zijn zonder beperkingen".

"Als overheden ertoe overgaan hun uitgaven en beleidsresultaten in de vorm van open data aan te bieden, kunnen burgers de activiteiten van de overheid veel directer gaan volgen dan nu het geval is. De overheid wordt dan transparanter”.

Conclusie van het rapport

De conclusie van het rapport is dat open data wel de norm zijn, maar nog niet de praktijk. Een van de aandachtpunten uit het rapport is dat er meer inzicht nodig is in de beschikbare data, omdat is gebleken dat departementen veelal geen goed overzicht hebben van hun beschikbare informatie. Inzicht in welke data je in huis hebt, is cruciaal is voor het bepalen welke data open kunnen en welke niet.

Ook geeft het rapport aan welke wetgeving en beleid relevant zijn voor open data, zoals de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), het Actieplan open overheid en de Europese richtlijn hergebruik.

Als laatste beschrijft het rapport in een aantal factsheets thema’s zoals onderwijs en zorg in relatie tot open data bij de overheid.

Opmerking van de Erfgoedinspectie bij het rapport

De Erfgoedinspectie merkt op dat de Archiefwet in het rapport niet is genoemd terwijl deze wet belangrijke bepalingen bevat in het kader van open data. De wet verplicht overheidsorganisaties om hun informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden en daarmee een samenhangend overzicht van de aanwezige data te geven, zoals in de vorige alinea beschreven. Dit wordt ook wel een informatieregister genoemd.